Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2013

April 07 2013

November 18 2012

November 10 2012

undecidedbird
Wciąż nie wiem, dlaczego już ze sobą nie rozmawiamy. 
undecidedbird
undecidedbird
Najtrudniej jest zaczynać wszystko od nowa.
Szczególnie gdy pierwszy samodzielny oddech powoduje ból, a zimne powietrze pali płuca.
— Amelia Hartmann
Reposted frommefir mefir viaoutkapa outkapa
undecidedbird
6388 c88a
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viaoutkapa outkapa

November 06 2012

undecidedbird
http://undecidedbird.blog.pl/

Jakby ktoś miał ochotę czytać mojego bloga
undecidedbird
6214 d27f
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viamorazmora morazmora
undecidedbird
undecidedbird
7908 696a
Reposted fromarmadillo armadillo viamorazmora morazmora
undecidedbird
1619 6107
Reposted frompeluda peluda viamorazmora morazmora

November 05 2012

undecidedbird
Potem, przez następne miesiące wydawało mi się, że żyję za karę. Nienawidziłam poranków. Przypominały mi, że noc ma swój koniec i trzeba znowu radzić sobie z myślami.
— J. L. Wiśniewski
Reposted frompiksele piksele viacytaty cytaty
undecidedbird
Potrzebuję się wykrzyczeć, wypłakać, wrzeszczeć na cały świat, że mnie boli i nie daję rady.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viacytaty cytaty
undecidedbird
A kiedy inni pytają mnie, dlaczego tak łatwo sobie odpuszczam i pozwalam Ci bawić się moimi uczuciami, odpowiadam że już się przyzwyczaiłam.
— mowdomniedalej
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl